söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

Publicerad 09 Mar 2018
Av: Mats Green

”Sverige behöver en trovärdig politik för ökat bostadsbyggande”

Bostadspolitiken och vikten av fler bostäder är en av Sveriges absolut största samhällsutmaningar. Migrationsutmaningen, storstädernas befolkningsökning, landsbygdens befolkningsminskning, studier, arbetsmarknad, tillväxt, skattekraft. Allt detta påverkas av tillgången på bostäder. Enligt Boverkets prognos behövs 600 000 nya bostäder till 2025. För att behovet ska kunna mötas krävs betydande reformer av bostadspolitiken.

Bostadskrisen omfattning har idag sådana allvarliga konsekvenser att det inte längre räcker att fila på marginalerna. Utmaningarna på bostadsmarknaden spiller över på samtliga politikområden. Vi måste börja våga ta ett helhetsgrepp kring det som idag försvårar och fördröjer byggprocessen. Det är tydligt att det aldrig har varit mer akut att presentera reformer som skapar förutsättningar och liberalare spelregler för ett ökat bostadsbyggande.

Alliansregeringen genomförde betydande regelförenklingar som tillsammans med ett uppdämt behov är en av anledningarna till att bostadsbyggandet har ökat. Samtidigt är det viktigt att vara självkritisk och inse att vi inte gjorde tillräckligt. Därför är det avgörande att Alliansen och Moderaterna fortsätter med reform- och förenklingsresan i bostadspolitiken. Moderaterna vill se en bred och blocköverskridande överenskommelse där vi på allvar börjar hantera Sveriges bostadsutmaning på djupet. Vi behöver utöver fortsatta genomgripande regelförenklingar även se över bostadsskatter, hyresregleringen, stimulera rörlighet och bättre utnyttja det befintliga beståndet.

Framförallt behöver vi en politik som ger möjligheter för alla, i synnerhet unga och de med lägre inkomster, att äga sitt boende. Ägandet är grunden i bostadsmarknaden och måste också vara det i bostadspolitiken. En politik för allas möjlighet att kunna köpa och äga sitt boende är också i sig själv en åtgärd för ökat bostadsbyggande.

Regeringens passivitet i bostadspolitiken är anmärkningsvärd och förvärrar bostadskrisen. Till skillnad från de bostadspolitiska samtal regeringen bjöd in till 2015, bör de nya bostadspolitiska samtal vi öppnar upp för handla om att göra så mycket som möjligt för att öka byggandet, och inte om att göra så lite som möjligt.

Möjligheten att få ett eget hem är grunden till så mycket. På motsvarande sätt blir också problem med bostadsmarknadens struktur och utbud en enorm samhällsutmaning – kanske den allra största. Med en förnyad och kraftfull bostadspolitisk agenda är Moderaterna det parti som har de reformförslag som behövs för att bekämpa bostadskrisen på riktigt. Det är vårt budskap till väljarna i valet 2018.

Mats Green (M)
Bostadspolitisk talesperson

Av: Mats Green