söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

Publicerad 20 Dec 2017

Wallmark: Viktigt med samförstånd om försvarspolitiken

Det säkerhetspolitiska läget präglas av oförutsägbarhet. Utvecklingen är både snabb och svårbedömd. Försvarsberedningen har idag lämnat en rad förslag för att stärka totalförsvaret.

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, det slår Försvarsberedningen fast. Sverige kommer att påverkas i det fall säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Samtidigt präglas det globala säkerhetspolitiska läget av oförutsägbarhet och instabilitet; utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb.

– Med denna rapport pekas på behovet att planera för krig och krigsrisk. Det är bra ifall viktiga förändringar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik kan tas i så brett samförstånd som möjligt, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Försvarsberedningen föreslår att målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. I rapporten lämnar Försvarsberedningen förslag på flera åtgärder för att stärka totalförsvaret och det civila försvaret.

– Sverige behöver ett modernt totalförsvar, rapporten innehåller förslag på hur detta ska åstadkommas i praktiken. Psykologiskt försvar, cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning är några av de många områden som rapporten behandlar, säger Karin Enström, Moderaternas gruppledare i EU-nämnden.

Beatrice Ask, t.f ordförande i Konstitutionsutskottet, betonar vikten av långsiktig samhällsplanering för att stärka vår förmåga att hantera kriser.

– Samhället måste bli mer robust och hållbart. Genom att planera för svåra situationer blir vi starkare och tryggare, säger Beatrice Ask, ordförande i Konstitutionsutskottet.
Rapporten överlämnades idag till Regeringen och är ett resultat av Försvarsberednings arbete. I Försvarsberedningen representeras sju av riksdagens åtta partier.