onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 07 Maj 2019

Kraftfulla reformer för ökad tillväxt i Europa

I dag presenterade Tomas Tobé och Jörgen Warborn, Moderaternas toppkandidater i EU-valet, ett reformpaket för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Det handlar bland annat om fler frihandelsavtal, att partiet vill ta bort 1 000 krångliga regler för företagare i EU och att göra omprioriteringar i EU:s budget så att den ska fokusera på kärnfrågorna –  brottslighet, migration, klimat och tillväxt. 

Tomas Tobé och Jörgen Warborn inledde pressträffen med att berätta att Moderaterna vill fördjupa EU:s inre marknad. Studier visa att det finns mer potential på den inre marknaden, om man avskaffar kvarvarande hinder och att alla länder börjar efterleva regelverken. Om det görs så kan vi öka Europas BNP med 713 miljoner euro, visar beräkningar. Exempel på sådana hinder är att det idag finns olika krav på licenser för att arbeta som bartender eller hotellstädare i EU, beroende på vilket EU-land du ska arbeta i . Om man dessutom fullt ut öppnar upp den inre marknaden för tjänster, genom att bland annat se över reglerna för yrkestitlar i unionen, så kan EU:s BNP öka med ytterligare 297 miljoner.

Moderaterna föreslår också att den digitala inre marknaden i EU ska fullbordas, genom att sammanföra de 28 EU-ländernas olika digitala marknader till en marknad, så kan EU:s BNP ökas med 100 miljoner euro. Den digitala inre marknaden handlar om e-handel, digital marknadsföring och telekommunikation. Genom att slå ihop alla marknader till en gemensam digital inre marknad, kan man få samma regelverk och lagar, så att det blir lätt för internetföretag och andra att kunna växa i hela unionen.

Kraftfulla satsningar på företagande, forskning och innovation

På pressträffen aviserade Jörgen Warborn att Moderaterna vill genomföra ett kraftfullt arbete för att förenkla regler för företag inom EU – Moderaterna vill ta bort 1 000 föråldrade och onödiga regler. Han berättade också att partiet vill satsa särskilt på Refit-programmet, som är en verksamhet inom EU-kommissionen som jobbar med att göra lagstiftning så effektiv som möjligt. Refit-programmet ska, enligt Moderaternas förslag, särskilt lägga fokus på att minska regelbördan för företag när det gäller EU-lagstiftning.

Moderaterna vill även att EU:s forskningsbudget, över tid, ska fördubblas. Det är nödvändigt om EU ska kunna matcha länder som USA, Sydkorea, Kina och Japan.

Fler och nya handelsavtal

En annan nyhet på dagens pressträff var att Moderaterna vill att EU ska sluta fler och nya handelsavtal. Bland annat bör frihandelsavtal ingås med Australien, Nya Zeeland, USA, Mexiko, Chile, Indonesien. Frihandelsavtalen måste också garanterar fria dataflöden, och innehålla bestämmelser om e-handel. EU ska heller inte bygga upp regelverk om digitalisering, som gör att vi försvårar handel mot övriga världen, menar partiet.

Gröna frihandelsavtal ska också bli vekrlighet, genom att tullar på klimatsmarta varor sänks eller tas bort. Sverige bör också se till att länder som driver en effektiv klimatpolitik, ska belönas med mer fördelaktiga handelsavtal.

Moderaternas prioriteringar för EU:s långtidsbudget

EU ska fokusera på rätt saker, sa Tomas Tobé på pressttäffen. Moderaterna vill att EU:s långtidsbudget ska fokusera på de saker som inget land klarar enskilt, som brottslighet, invandring och klimatförändringar. I dag avsätts knappt två procent av EU:s budgetram till ”säkerhet och medborgarskap” och miljöinsatser utgör en liten del av nuvarande budget. Därför vill Moderaterna att budgetandelarna som går till brottsbekämpning, migrationsrelaterade insatser och åtgärder mot klimatförändringar ska öka.

Men budgeten ska också bli mer tillväxtorienterad, konstaterade Tomas Tobé. I den nuvarande budgetramen avsätts cirka 13 procent till ”konkurrenskraft och sysselsättning”. Den andelen vill Moderaterna öka, och särskilt de medel som går till forskning och innovation. Idag går 70 procnt av budgeten till landsbygds- och regionalstöd, det är inte rimligt menar Moderaterna som vill minska den andelen.

Moderaterna säger också nej till 15 miljarder i höjd EU-avgift, och tycker att det är oroväckande att Centerpartiet och Liberalerna pressar regeringen åt fel håll i den frågan.