måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 23 Jul 2019

Moderaterna vill spara 10 miljarder genom effektiviseringar i staten

Moderaterna vill sänka Sveriges totala skattetryck – framförallt vill partiet prioritera att sänka skatten på arbete. Men partiet vill också satsa mer pengar på välfärden, försvaret och polisen. Då krävs det att statens andra uppgifter prioriteras ned och att kraven på effektivitet i staten skärps. Moderaterna vill därför spara 10 miljarder i statens utgifter, genom mindre detaljstyrning, färre regler och mer av digitalisering. 

I våras aviserade Moderaterna att partiet har inlett ett större arbete med att ta fram en ny skattereform för Sverige. En skattereform som syftar till att lösa de samhällsproblem som Sverige står inför. Bland dessa problem finns att utrikes födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden, bland annat på grund av Sveriges höga skatter på låga pensioner. Ett annat sådant problem är att vi i Sverige har en låg tillväxt per person, både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. Ett annat problem som ska adresseras genom skattereformen är att det finns en stor brist på arbetskraft, samtidigt som det är många människor som står långt utanför arbetsmarknaden.

Moderaterna menar att det då krävs sänkta skatter, det totala skattetrycket ska ned. Men partiet är också tydlig med att detta måste vara fullt finansierat, inte minst med tanke på att ett lägre skattetryck måste kombineras med utökade resurser till välfärdens kärna, försvaret och polisen. Om medborgarna ska känna förtroende för skattesystemet, så måste de känna att det offentliga lever upp till medborgarnas förväntningar, men i förlängningen också att skatterna inte blir för höga. Därför vill Moderaterna kombinera sin skattereform med en utgiftsreform, det vill säga att minskade utgifter i staten.

Den Moderata utgiftsreformen har flera delar. En del handlar om ökad effektivitet i den offentliga förvaltningen, vilket konkret handlar om att sätta igång ett regelförenklingsarbete för den offentliga sektorn, med färre regler, mindre detaljstyrning och ett större eget ansvar för utfallet. I den statliga förvaltningen ska antalet mål och uppdrag för de statliga myndigheterna minska för att skapa ett tydligare fokus på respektive myndighets kärnuppdrag. Under lång tid har myndigheterna fått allt fler uppgifter, vilket ökar myndigheternas kostnader och i vissa fall riskerar det att myndigheterna tappar fokus på sitt kärnuppdrag. Den utvecklingen vill Moderaterna vända.  Partiet vill också göra en genomgång av vilka av de många mindre myndigheterna som kan slås ihop, för att skapa en effektivare administration. Exempelvis många av de små utvärderingsmyndigheter som finns i Sverige idag.

I Danmark har man påbörjat ett sådant arbete och det arbetet ska spara 4 miljarder danska kronor till 2022. Moderaterna menar att potentialen i Sverige är minst lika stor, omräknat till svenska förhållanden. Moderaterna kommer därför, så fort partiet ges möjlighet, att inleda ett effektiviseringsarbete i syfte att spara 10 miljarder kronor. Arbetet ska ledas från Finansdepartementet, men alla departement kommer vara inblandade och ges delansvar för arbetet på sina respektive områden. Arbetet kommer bedrivas parallellt med den produktivitetskommission som Moderaterna ska tillsätta i syfte att förbättra den svenska tillväxten. 

Moderaternas utgiftsreform kommer inte sänka partiets ambitioner vad gäller att exempelvis utöka resurserna till välfärden genom höjda generella statsbidrag, arbetet med att korta vårdköerna och stärka cancervården, utöka ambitionerna i skolan med längre skoldagar, säkerställa att antalet polisanställda kan öka med 10 000 till 2024, samt genomförandet av försvarsberedningens förslag med tillhörande anslagsökningar.