tisdag den 19 februari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 19 februari

tisdag den 19 februari

Publicerad 13 Mar 2018
Av: Jessica Rosencrantz

”Regeringens nya kilometerskatt ger sämre förutsättningar för jobb och tillväxt”

Efter alla turer med vallöften, massiv kritik och tillbakadragna förslag har regeringen ännu en gång sagt att man tänker lägga fram ett förslag om en kilometerskatt innan mandatperiodens slut. Kilometerskatten är en skatt på avstånd som fördyrar för svenska åkerier liksom transporter i stort och drabbar därmed också jobb och tillväxt i hela Sverige. Moderaterna är för ordning och reda på våra vägar, men det kan uppnås utan att införa en skadlig kilometerskatt som försvagar svensk konkurrenskraft.

Ett tydligt regelverk och att säkerställa en god regelefterlevnad är grunden för en sund konkurrenssituation. Regeringens avsikt att åtgärda den idag snedvridna konkurrensen inom åkerinäringen är god, men lösningen är inte en kilometerskatt som leder till högre kostnader för transporter såväl som varorna i butiken, inte minst på landsbygden.

Regeringen säger sig vilja differentiera skatten geografiskt och mellan olika typer av fordon. Men förslaget innehåller ingen skatteväxling, vilket innebär att avgiften alltså kommer att läggas ovanpå redan befintliga skatter. Det riskerar dessutom att leda till en dubbelbeskattning eftersom Sverige redan har en av Europas högsta dieselskatter. Och i vilka delar av landet menar regeringen att industri och företag inte har behov av lastbilstransporter? Logiken att införandet av ytterligare en skatt skulle stärka svenska åkeriers konkurrenskraft är mycket svår att få ihop.

En översyn av den svenska åkerinäringens olika skatter behövs

I stället behövs en översyn av alla de olika skatter och regler som omfattar svensk åkerinäring. Riksdagen har på initiativ av Alliansen krävt att regeringen ska tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. I väntan på att ett sådant helhetsgrepp tas är det olyckligt att regeringen föreslår ytterligare pålagor på en bransch som i delar redan har svårt att få lönsamhet i verksamheten.

Fokus måste ligga på att säkerställa att befintligt regelverk efterföljs. Moderaterna är positiva till att använda ny teknik för att säkerställa att lagar och regler följs inom åkerinäringen och vi har länge sagt att ett krav på GPS-mottagare i varje lastbil som gör det möjligt att kontrollera att lagar om kör- och vilotider efterföljs och att avgifter och böter betalas skulle ha flera fördelar. Det kan dock göras utan att införa en kilometerskatt. På så sätt kan vi pressa tillbaka den illegala konkurrensen utan att höja skatten på transporter som regeringen vill.

Vi behöver värna den likvärdiga konkurrensen

Bristen på trafikpoliser och otydligheten i hur de ska klara sitt uppdrag att kontrollera den olagliga yrkestrafiken förvärrar också situationen. När de olagliga transporterna tillåts trafikera våra vägar snedvrids konkurrensen ytterligare och gör det svårt för de laglydiga åkerierna att kunna hävda sig på den europeiska marknaden. Vi måste därför ge de rättsvårdande myndigheterna tydligare och bättre förutsättningar för att värna den likvärdiga konkurrensen.

När regeringen i fredags eftermiddag smög ut det omarbetade förslaget var det uppenbart ett medvetet drag för att dra till sig så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är inte så konstigt. Förslaget saknar en samlad konsekvensanalys liksom vilka skattesatser och vilken differentiering förslaget handlar om. Vidare saknas en närmare specificering av både vägnät och tidsplan och förslaget har tagits fram utan närmare dialog med branschen. Det är en anmärkningsvärd process och produkt från regeringen.

Moderaterna vill bekämpa utsläppen

Transporter på väg har, i likhet med hela transportsektorn, ett ansvar att minska utsläppen för att vi ska nå våra utsläppsmål. Men i stället för att straffa transporterna vill Moderaterna bekämpa utsläppen. Omställningen mot ett klimatneutralt samhälle är beroende av biodrivmedel från skogen och vi är positiva till krav om ökad inblandning av biodrivmedel vid pumpen. Paradoxalt nog är skogsindustrin bland de som drabbas hårdast av en kilometerskatt, vilket snarare lägger hinder för att utveckla det biodrivmedel som behövs för omställningen. Vi följer också noga utvecklingen kring elvägar och den intressanta tekniken som arbetas fram kring vätgasdrift. Med ny teknik kan vi bekämpa utsläppen snarare än transporterna i sig.

Ett väl fungerande klimatarbete kräver mer effektivitet än vad regeringen visar prov på och våra förslag syftar till att minska utsläppen. Sverige är ett stort och avlångt land, där vägtransporter många gånger är det enda alternativet.

Vi tar både problemen kring den olagliga konkurrensen och vikten av en hållbar godstrafik på största allvar. Men vi ser inte hur en kilometerskatt som leder till dyrare transporter och sämre förutsättningar för jobb och tillväxt i Sverige skulle vara en bra lösning på varken det ena eller det andra.

Jessica Rosencrantz

Trafikpolitisk talesperson (M) och vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Av: Jessica Rosencrantz