onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 08 Jul 2019

Skärpta regler och riktlinjer för samhällsorienteringen

Sverige behöver vässa arbetet med att förmedla svenska grundläggande värderingar och normer, till de som kommit till Sverige. Moderaterna vill därför skärpa reglerna för samhällsorienteringen, som idag håller för dålig kvalitet och når ut till för få nyanlända. Moderaterna vill bland annat göra samhällsorienteringen obligatorisk, utöka dess omfattning och göra den mer fokuserad på att förmedla värderingar och normer, istället för att fokusera för mycket på praktiska saker. 

Moderaterna vill vända den svenska integrationskrisen med reformer inom flera olika områden: skolan, språket, jobben och mycket mer. Men partiet menar att det också krävs ett målmedvetet arbete för att förmedla de grundläggande värderingar och normer som gäller i Sverige. En väl fungerande samhällsorientering är en viktig del av det målmedvetna arbetet.  Samhällsorienteringen handlar om att förmedla kunskaper till nyanlända om praktiska saker i vardagen, men också om de fundamentala värderingar och normer som råder här.  Det sistnämnda, att förmedla värderingar och normer, tycker Moderaterna är särskilt viktigt och det är utgångspunkten för de förändringarna partiet vill göra av samhällsorienteringen.

Obligatorisk samhällsorientering från dag ett

Det är idag frivilligt för en asylsökande att delta i samhällsorientering. Moderaterna vill ändra på det genom att göra samhällsorienteringen obligatorisk för samtliga asylsökande, från dag ett, i syfte att personen ska bli bättre rustad för att eventuellt etablera sig i det svenska samhället. Om en asylsökande, trots att det är obligatoriskt, väljer att inte delta i samhällsorienteringen ska han eller hon inte få någon dagersättning från Migrationsverket.

Faktum är att obligatorisk samhällsinformation var en del av migrationsöverenskommelsen 2015, men trots att regeringen har utrett frågan så har de inte lämnat något sådant förslag.

Utökad samhällsorientering för nyanlända

I dag uppgår den frivilliga samhällsorienteringen för nyanlända till 60 timmar. Moderaterna vill utöka den från 60 timmar, till 100 timmar. Partiet föreslår också att samhällsorienteringen ska avslutas med en examination – ett samhällstest. Grundläggande kunskaper om det svenska samhället ska också, enligt Moderaternas förslag, vara en förutsättning för att få svenskt medborgarskap.

Ökat fokus på värderingar

Samhällsorienteringen består, som tidigare beskrivits i artikeln, av två delar. Den huvudsakliga delen av samhällsorienteringen handlar om den praktiska aspekten av att leva i Sverige, hur man lever och bor i Sverige och hur man åldras och vårdar sin hälsa. Det tycker Moderaterna är bra, men partiet vill inte att det ska vara den huvudsakliga delen av samhällsorienteringen. Utan den största delen av samhällsorienteringen ska istället handla om värderingsskillnader, barn- och ungdomars rättigheter, kvinnors rättigheter, jämställdhet, nolltolerans mot hedersförtryck och vikten av att försörja sig själv och följa lagar och regler i Sverige.

Samhällsorientering till unga och äldre nyanlända

I dag finns det ingen obligatorisk samhällsinformation till nyanlända barn och unga. Om barn inte känner till sina rättigheter enligt svenska grundläggande värderingar och normer, så kan de inte heller hävda de, menar Moderaterna som föreslår att alla grund- och gymnasieskolor ska ge asylsökande och nyanlända barn en kortare samhällsorientering som är anpassad till elevens ålder. Den samhällsorienteringen ska främst fokusera på frågor om demokrati, allas lika värde, barns rättigheter och jämställdhet.

Samhällsorienteringen för nyanlända elever bör också, enligt Moderaterna, innehålla praktisk information om var man som barn kan vända sig för att få stöd och hjälp, exempelvis på den lokala ungdomsmottagningen eller på en tjejjour.

Moderaterna föreslår vidare att äldre, över 65 år, bör omfattas på krav att deltaga i samhällsorienteringen, om det inte är olämpligt med hänsyn till sjukdom och dålig hälsa. Partiet menar att äldre ofta är värderingsbärare och att det därför är viktigt att de känner till samhällets rättigheter och skyldigheter.

Nationella kursplaner och skärpt tillsyn över samhällsorienteringen

Det är varje kommuns ansvar att ta fram en läroplan eller kursplan för samhällsorienteringen. Länsstyrelsen har i en granskning visat att det finns stora skillnader mellan landets 290 kommuner om hur samhällsorienteringen genomförs, dess innehåll och dess kvalitet. I syfte att göra den samhällsorienteringen mer likvärdig vill Moderaterna att det ska tas fram en nationell kursplan för samhällsorienteringen. Partiet pekar på fem områden som bör ingå i den, barn- och ungdomars rättigheter, kvinnors rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter, arbetslinjen och behovet av egen försörjning samt institutioner, lagar och regler.

Det finns idag ingen tillsyn övers samhällsorienteringen. Moderaterna vill att tillsynen av samhällsorienteringen i landet ska skärpas i samband med införandet av nationella kursplaner, i syfte att säkerställa att kursplanens mål efterföljs.