fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 29 Jan 2018

Söndagsvurpa i Sälen och dess fortsättning

Under några dagar i januari är det fullt fokus på försvars- och säkerhetspolitiska frågor i Sverige. Söndag till tisdag samlas ledande experter, forskare, företrädare för Försvarsmakten samt förtroendevalda i de svenska fjällen för att under organisationen Folk och Försvars ledning diskutera allehanda utmaningar och problemställningar.

Som delegationsledare var det ett sant nöje, men inte utan vissa praktiska svårigheter, att kalla samman alla moderater på plats i Sälen till en gemensam träff. Det handlade utan tvekan om att M var där med den största och bredaste gruppen. Runt 18 personer kom till det första mötet men det fanns många fler närvarande. Utöver både partiledare och partisekreterare så deltog självfallet riksdagsledamöter från försvars-, utrikes- och justitieutskotten. Vår starke företrädare i Västervik Harald Hjalmarsson representerade SKL medan riksdagsledamot Gunilla Nordegren var på plats som ordförande i Civilförsvarsförbundet. Både MUF och Studentförbundet var självfallet med och Zebulon Carlander hade lyckats få permission från sin grundläggande soldatutbildning vid Livgardet – från golvet ställde han flera spänstiga frågor och fick samtala med ÖB i en egen överläggning.

Syftet var inte att jaga enkla poänger eller medieklipp utan att seriöst delta i ett för Sverige viktigt samtal. Ulf Kristerssons linjetal blev väl emottaget och kommenterat från olika håll i mycket positiva ordalag. Det visade moderaternas seriösa intresse att föra dialog om innehåll.

Statsministern tillsammans med utrikesministern lyckades dock stå för den enskilt största vurpan. Den skedde redan vid årskonferensens inledande dag på söndagen och kom sedan att prägla det mesta i Sälen. Och faktiskt lång tid därefter även sedan de båda ivägrusande lämnade ett snötäckt Dalarna redan efter några timmar och skapad förvirring.

Från podiet distanserade sig nämligen båda från den av regeringen tillsatta Försvarsberedningen och slutsatser den i bred enighet dragit. I de säkerhetspolitiska resonemang som legat till grund för de cirka 200 sidorna slutsatser och rekommendationer talas om att en militär konflikt inte kan uteslutas.

Bakom Försvarsberedningen och dess arbete att förbereda ett nytt stort försvarsbeslut ligger hittills tio månaders hårt arbete och många, många dagar av att företrädare från åtta partier vridit och vänt på formuleringar och argument för att sedan mejsla fram breda överenskommelser. Stats- och utrikesministern får säga ha ägnat sig åt rent undergrävande verksamhet.

Och sedan alla lämnat fjällvärlden och åter befann sig på universitet, departement eller i riksdagen fortsatta debatten från Sälen. Onsdagen den 24 januari återupptog Försvarsberedningen sitt arbete och då var försvarsminister Peter Hultqvist på plats. Han fick ännu en gång försäkra att han stod bakom detta vikta arbete och inte ifrågasatta det partierna kommit överens om. En tydlighet som Stefan Löfven och Margot Wallström ännu inte mäktat med. Bilden av oenighet och stridande viljor på regeringssidan har i vart fall etablerats och det av socialdemokraterna själva!

Den rapport som Försvarsberedningen lagt fram innehåller flera centrala delar. Inte minst viktigt är en lång rad förslag kring hur totalförsvaret och det civila försvaret kan byggas upp igen. Från moderat håll uppskattas särskilt fokus kring förbättrad förmåga till nationell krisledning och en stärkt cybersäkerhet. Detta särskilt i ljuset av de brister i hantering och säkerhetskultur som uppdagats hos regering och myndigheter i samband med säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen. Det handlar även om att samla ansvaret för totalförsvarsfrågorna på ett departement, försvarsdepartementet, och ge vissa myndigheter ett samordnande sektorsansvar som gäller både i fred och i händelse av höjd beredskap. Förslaget om att inrätta en ny självständig myndighet som ges i uppgift att granska, utvärdera och följa upp verksamheten inom totalförsvaret är bra i en tid när försvaret växer och ökade resurser måste omsättas i ökad försvarsförmåga.

I samband med rikskonferensen offentliggjordes att Beatrice Ask utnämnts till talesperson för just civilförsvarsfrågor. Det är ett sätt för moderaterna att understryka hur viktigt och centralt detta område är men också hur angeläget det är att omsätta Försvarsberedningens alla förslag i konkreta åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft.

Utgångspunkten från Moderaternas sida i Försvarsberedningens fortsatta arbete, som nu kommer att ha en tydligare riktning mot det militära delarna, är att Försvarsmakten ska ges långsiktiga planeringsförutsättningar. Det måste bli ett slut på kortsiktiga beslut och ständigt nya politiska förhandlingar om resurser för att lappa och laga i närtid.

Moderaterna har föreslagit att försvarsanslaget ska öka och uppgå till två procent av BNP. Det innebär på sikt i praktiken en fördubbling av anslaget jämfört med dagens nivå. Parallellt med att resurser tillförs måste det finns en god styrning, kostnadskontroll och uppföljning som garanterar att pengarna används rätt och ger ökad försvarsförmåga.

Det finns anledning att tro att denna inriktning kan komma att prägla Folk och Försvars rikskonferens 2019. Då även med en stor och bred moderat delegation som bland sina medlemmar i Ulf Kristersson kan räkna landets näste statsminister.

Hans Wallmark

Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson (M)